4013

  1. h@ck

    chia sẻ : solution ip4s lỗi 4013 fix ok

    thank Trường Apple ĐN đây là cách của mình , đã làm nhiều, và done nên chia sẻ cùng a/e cũng có bài của anh khác chia sẻ nhưng đây là chính mình làm , mong a/e thấy Pan giống Pan đừng chém mạnh sẽ có 2 cách sau : 1 và 2 rõ ràng . kèo này ăn 1tr nhé a/e
  2. leech

    Chia sẽ iPhone 4s iPhone 5 lỗi (4005 , 4015 , 4013 , 4014 )

    nói trước là hàng lượm lặt.....bệnh thì con giống con kh.......ace nào test ok thì tốt....chưa ok thì ngâm cứu tiếp.....xin đừng gạch đá tội nghiệp cho người đi lượm về......................... http://i.imgur.com/KGEDXNl.png http://i.imgur.com/L4eJGvv.jpg
Top