4015

  1. leech

    Chia sẽ iPhone 4s iPhone 5 lỗi (4005 , 4015 , 4013 , 4014 )

    nói trước là hàng lượm lặt.....bệnh thì con giống con kh.......ace nào test ok thì tốt....chưa ok thì ngâm cứu tiếp.....xin đừng gạch đá tội nghiệp cho người đi lượm về......................... http://i.imgur.com/KGEDXNl.png http://i.imgur.com/L4eJGvv.jpg
Top