cấp áp

  1. h@ck

    Chia sẻ thay cấp áp U11_RF iPhone 4 bằng U2_RF của iPhone 3gs

    thank pha_mobile số em nó nhọ làm cho ae toàn pan sóng thôi tất cả các biện pháp câu kéo đều không ổn định câu vậy PA không có time nghỉ lên việc ăn dòng khi gọi và ảnh hưởng thời gian chờ của máy chắc ae làm đến iphone thì mian sax 3gs cũng nhiều và em thay sang để cho khach xai cả năm rồi...
Top