flash

  1. h@ck

    LG E615 flash Tiếng Việt

    chạy file V20D trước , nhưng k có TV rồi flash lai file V20A sẽ có TV và ok :D nhìn kỹ đùng doawn lộn E612 nha. chay cung đc nhưng cảm ứng k ăn :45.jpg: file flash bằng KDZ nhé tải file này về flash trước V20D_00.kdz up xong rồi flash file V20A là có TV ngay lụm lúa :D FIRMWARE...
  2. h@ck

    Sony C1905 Tiếng việt - flash - mật khẩu

    RUNNING v 1.1405/01.15/UNI CARD SERIAL 00016168 USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00 SIGNED MODE (USING SERVER) CFG:101000000000 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ... RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM_8227_5" ACTIVE_COMP_AID : 0001 HWCONF_AID : 0001...
Top