galaxy win e500l brick

  1. leech

    Galaxy Win E500L Unbrick,thêm tiếng việt thành công

    Galaxy Win E500L Unbrick,thêm tiếng việt thành công Máy do của hàng làm tiếng việt bị Bootloop. Hiện seach google chưa thấy Rom Stock cModel SHV-E500L này (Vấn đề nan giải ). Sau khi fix Bootloop xong,tiện tay thêm tiếng việt & Fix lỗi hàn. Link STOCK SHV-E500L
Top