i9195 repair boot

  1. leech

    I9195 repair boot ok

    Riff repari em nầy thì vô vọng,lấy atf lám 1 phát ăn ngay ,ngon bổ gẽ nửa http://i.imgur.com/L7vlQcJ.jpg
Top