iphone 4 loi camera

  1. leech

    Chia sẻ iphone 4,4S lỗi camera

    Vừa làm xong em này vào Camera treo tháo bỏ nối tắt hoặc thay thế http://i437.photobucket.com/albums/qq91/xhai1805/Mobile/camerabiloi_zps33d8f5c6.jpg
Top