iphone 4s hien nand flash

  1. h@ck

    iPhone 4s hiện nand flash treo táo

    Máy mở nguồn lên táo sau đó hiện chử trắng nand flash trên màn hình,có lúc lên táo rồi khởi động lại liên tục Pan này nhiều nguyên nhân gây ra nhưng ở đây mình chỉ ra nguyên nhân chính thường gặp ở những máy rớt nước,dơ bẩn ẩm ướt Con sâu nhỏ làm ra chuyện đó chủ yếu là ở đây: 2 con r75 và...
Top