manager

  1. h@ck

    [a.APP] Advanced Download Manager Pro v3.6.1

    Mô tả Tính năng: - tải đồng thời 3 tập tin; - tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân nhiều luồng (9 phần) - lấy liên kết từ trình duyệt hoặc qua clipboard; - hiện biểu tượng chương trình và tiến trình tải trên thanh thông báo; - hiện cửa sổ danh sách tiến trình tải xuống trên tất cả cửa sổ ứng...
  2. leech

    Advanced Download Manager Pro v3.5.9.6

    Mô tả Tính năng: - tải đồng thời 3 tập tin; - tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân nhiều luồng (9 phần) - lấy liên kết từ trình duyệt hoặc qua clipboard; - hiện biểu tượng chương trình và tiến trình tải trên thanh thông báo; - hiện cửa sổ danh sách tiến trình tải xuống trên tất cả cửa sổ ứng...
Top