no wifi

  1. h@ck

    Iphone 4 mất sóng và noall

    cách này chắc không lạ với anh em kỹ thuật nhưng ai biết rồi thì đừng chém , em chĩ chia sẽ cho ai chưa bik thôi . và cách này đã tét nếu thiếu sót chỗ nào anh em góp ý thêm . xin cảm ơn
  2. h@ck

    Chia Sẻ iPhone 4s no wifi no BB (No all)

    Chia Sẻ iPhone 4s no wifi no BB (No all) thank Quyền Mobile 1 ;Kiểm tra con trong hình ! khò nóng hoặc thay thế ! 2 ;Mất wifi còn BB ( reset lại cài đặt mạng hoặc Kiểm tra ic wifi ) this is one of the solution for iphone 4s no wifi.try to reheat wifi module first before replacing.
Top