nokia 200 pin yeu

  1. leech

    chia sẻ pan mới asha 200

    chia sẻ pan mới asha 200 máy này , tất cả bình thường , chỉ mỗi tội , lắp pin báo ĐANG SẠC , 2 giây sau báo pin yếu tắt máy , làm tới làm lui , xịt RP7 vào 1 phát , lấy bông gòn quấn vào mủi dao chà tới lui cái diôi cáp usb cho sạch kết quả , là chém dc 100 k , tuy việc nhẹ lương cao...
Top