trắng màn hình

  1. h@ck

    Samsung S5360 trắng màn và nhòe màn hình

    nhận máy bị như trên khởi dộng 1 lúc ok vô mh trong cái nhòe luôn .đo trở thấy điểm trên yếu trở câu phát done .báo tahy màn hình ai dè đỡ đuọc tiền mua màn .
Top