Rom stock sky - SKY Vega Firmware

[email protected]

[email protected]
HƯỚNG DẪN TẢI ROM GỐC CHO SKY PANTECK

Link 1 (download.inf) : http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/download.inf
Link 2 : (firmware): File BINX có thể download về từ server của hãng Pantech theo link mẫu như sau:

http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/xxxx/yyyy.BINX

Trong đó :
xxxx : Ký hiệu dòng & model máy. Mục này lấy nội dung từ phần [...] trong file download.inf lấy ở link 1
yyyy: Mã hiệu của bản rom gốc cho sky. Trong file download.inf, mục này lấy từ FileName.

Ví dụ: Thông số lấy từ download.inf
[IM-A850S]
Version=S0216212
FileName=IM-A850S_S0216212.BINX
FSVersion=9
NVVersion=12
Size=1025285111
CRC=23928

Khi đó đường link tải file rom gốc cho sky sẽ là:
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216212.BINX
 
Last edited:

[email protected]

[email protected]
IM-U220
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U220/IM-U220_S0168173.BINX

IM-U210K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U210K/IM-U210K_S0810130a.BINX

IM-A740S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A740S/IM-A740S_S0210178.BINX

IM-T100K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-T100K/IM-T100K_S0834221.BINX

IM-A710K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A710K/IM-A710K_S0831318.BINX

IM-A720L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A720L/IM-A720L_S1220213.BINX

IM-A690S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A690S/IM-A690S_S0207231.BINX

IM-A690L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A690L/IM-A690L_S1219317.BINX

IM-A725L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A725L/IM-A725L_S1221214.BINX

IM-A630K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A630K/IM-A630K_S0829222.BINX

IM-S640S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S640S/IM-S640S_S0202126a.BINX

CANUT1200
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/CANUT1200/CANUT1200_H12_D238.BINX

IM-U580S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U580S/IM-U580S_S0191130a.000.BINX

IM-U620L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U620L/IM-U620L_S1217159.BINX

IM-A600S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A600S/IM-A600S_S0201221.BINX

IM-S610K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S610K/IM-S610K_S0828141.BINX

IM-U570K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U570K/IM-U570K_S0827164.BINX

IM-U585S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U585S/IM-U585S_S0203126.BINX

IM-U590S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U590S/IM-U590S_S0189128.BINX

IM-A750K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A750K/IM-A750K_S0832146.BINX

IM-A650S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A650S/IM-A650S_S0204213.BINX

IM-R520S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-R520S/IM-R520S_S0187142a.BINX

IM-S550S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S550S/IM-S550S_S0188161.BINX

IM-U530K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U530K/IM-U530K_S0825144.BINX

IM-U540L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U540L/IM-U540L_S1216153.BINX

IM-U560K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U560K/IM-U560K_S0824142.BINX

IM-A730S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A730S/IM-A730S_S0209319.BINX

IM-S480S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S480S/IM-S480S_S0183142.BINX

IM-U490S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U490S/IM-U490S_S0184128.BINX

IM-U510S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U510S/IM-U510S_S0186144.BINX

IM-U510LE
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U510LE/IM-U510LE_S0200124.BINX

IM-A780L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A780L/IM-A780L_S1230320.BINX

IM-U450L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U450L/IM-U450L_S1215131.BINX

IM-S410
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S410/IM-S410_S0179121.BINX

IM-U440K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U440K/IM-U440K_S0821177.BINX

IM-U660K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U660K/IM-U660K_S0830145g.BINX

IM-A800S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212317.BINX

IM-S410K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S410K/IM-S410K_S0819157.BINX

IM-U440S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U440S/IM-U440S_S0182145.BINX

IM-U460K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U460K/IM-U460K_S0822155.BINX

IM-R470S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-R470S/IM-R470S_S0181156b.BINX

IM-S330
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S330/IM-S330_S0174124a.BINX

IM-S330K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S330K/IM-S330K_S0814140.BINX

IM-U160K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U160K/IM-U160K_S0807136.BINX

IM-S240K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S240K/IM-S240K_S0812159.BINX

IM-U310
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U310/IM-U310_S0178131.BINX

IM-S500K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S500K/IM-S500K_S0823153.BINX

IM-U700S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U700S/IM-U700S_S0205145.000.BINX

IM-U680L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U680L/IM-U680L_S1218151.BINX

IM-A820L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A820L/IM-A820L_S1231324.BINX

IM-A810S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A810S/IM-A810S_S0213308.BINX

IM-U310K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U310K/IM-U310K_S0818172.BINX

IM-S400L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S400L/IM-S400L_S1213140.BINX

IM-U300K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U300K/IM-U300K_S0815148.BINX

IM-U330K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-U330K/IM-U300K_S0815148.BINX

IM-A770K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A770K/IM-A770K_S0833317.BINX

IM-S390
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S390/IM-S390_S0177154.BINX

IM-A760S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A760S/IM-A760S_S0211318.BINX

IM-S350
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-S350/IM-S350_S0175156.BINX

IM-A810K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A810K/IM-A810K_S0835323.BINX

IM-A830L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830L/IM-A830L_S1232214.BINX

IM-A830K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830K/IM-A830K_S0836217.BINX

IM-A830S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830S/IM-A830S_S0214215.BINX

IM-A840S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840S/IM-A840S_S0215224.BINX

IM-A775C
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A775C/IM-A775C_S1401205.BINX

IM-A850S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216228.BINX

IM-A850K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837228.BINX

IM-A850L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850L/IM-A850L_S1233225.BINX

IM-A860K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860K/IM-A860K_S0838151.BINX

IM-A860L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860L/IM-A860L_S1234165.BINX

IM-A860S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860S/IM-A860S_S0217144.BINX

IM-A840SP
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840SP/IM-A840SP_S0220222.BINX

IM-A870
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870L/IM-A870L_S1235141.BINX

IM-A870K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870K/IM-A870K_S0839142.BINX

IM-A870S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870S/IM-A870S_S0218154.BINX

IM-A830KE
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830KE/IM-A830KE_S0841114.BINX

IM-A880S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A880S/IM-A880S_S0221211.BINX

IM-A890L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890L/IM-A890L_S1237210.BINX

IM-A890K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890K/IM-A890K_S0842209.BINX

IM-A890S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890S/IM-A890S_S0222208.BINX

IM-A900S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900S/IM-A900S_S0223219.BINX

IM-A900K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900K/IM-A900K_S0843224.BINX

BREEZE4
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/BREEZE4/BREEZE4_S1402120.BINX

IM-A900L
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900L/IM-A900L_S1238221.BINX

IM-A910S
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910S/IM-A910S_S0224118.BINX

IM-A910K
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910K/IM-A910K_S0844122.BINX
 
Last edited:
Top